De Passie, De Kennis, De Merken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Flevo Dance Shop
1. Definities
1.1.
• Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
• Artikel: Kledingstuk(ken) of accessoire(s) dat in Flevo Dance Shop webstore ter verkoop wordt/worden aangeboden
• Gebruiker: De consument die gebruik maakt  van Flevo Dance Shop webstore
• Koopovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen Gebruiker en Flevo Dance Wear met betrekking tot de online verkoop van een artikel.
• Privacybeleid: Het beleid ten aanzien van privacy zoals door Flevo Dance Wear is vastgelegd en op de Website staat vermeld
• Webstore: De online kledingwinkel zoals deze op de website www.flevodanceshop.nl  wordt aangeboden
• Website: www.flevodanceshop.nl

2. Flevo Dance Wear bedrijfsinformatie
2.1. Flevo Dance Wear kan bereikt worden via
Telefoon 036-5220354
Email:
Adres:
Flevo Dance Wear
Kabelstraat 9
1322 AD Almere
Nederland
2.2. Flevo Dance Wear is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Lelystad onder nummer 39079372. Flevo Dance Wear heeft BTW nummer: NL 1246.81.244.B.02.

3. Toepasselijkheid
3.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website door Gebruiker.
3.2. Door een bestelling te plaatsen in de Webstore accepteert Gebruiker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

4. Overeenkomst
4.1. Een Koopovereenkomst komt tot stand nadat deze door Flevo Dance Wear per e-mail naar het door Gebruiker opgegeven e-mailadres is bevestigd en de betaling door Flevo Dance Wear is ontvangen. De e-mailbevestiging bevat alle relevante informatie met betrekking tot de Koopovereenkomst. Iedere Koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het Artikel.
4.2. Flevo Dance Wear behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. Flevo Dance Wear behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling (al dan niet reeds geaccepteerd) te annuleren in (onder andere) de volgende gevallen, zonder enige aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of kosten:
• het Artikel is niet beschikbaar / in voorraad (reeds voldane betalingen worden geretourneerd);
• de factuurgegevens zoals opgegeven door Gebruiker zijn niet correct of niet controleerbaar;
• de betaling is niet ontvangen binnen twaalf (12) kalenderdagen na acceptatie van de bestelling;
• Flevo Dance Wear gegronde reden  heeft om aan te nemen dat de bestelling is geplaatst door een persoon jonger dan zestien (16) jaar;
• het Artikel foutief is geprijsd; of
• Flevo Dance Wear was niet in staat om het Artikel af te leveren op het door Gebruiker opgegeven afleveradres.

5. Levering
5.1. Bestellingen bij Flevo Dance Wear worden geleverd nadat de betaling ontvangen is. Flevo Dance Wear streeft naar levering binnen vier (4) dagen gerekend vanaf het moment dat zowel de bestelling als de betaling aan Gebruiker bevestigd zijn.
5.2. Levering gebeurt op het afleveradres dat Gebruiker gedurende het bestelproces heeft ingevuld.

6. Adreswijziging en/of verhuizing
6.1. Gebruiker is verplicht Flevo Dance Wear tijdig op de hoogte te stellen van een adreswijziging en/of verhuizing. Het niet tijdig melden van een adreswijziging en/of verhuizing komt volledig voor rekening en risico van Gebruiker. Zolang Flevo Dance Wear geen adreswijziging en/of verhuisbericht heeft ontvangen, wordt Gebruiker geacht woonachtig te zijn op het door Gebruiker bij Flevo Dance Wear opgegeven adres en blijft Gebruiker aansprakelijk voor het door hem bestelde Artikel dat op het opgegeven afleveradres is bezorgd.

7. Prijs en betaling
7.1. Alle prijzen zoals vermeld op de Website zijn in Euro's, inclusief 19% omzetbelasting (BTW).
7.2. Alle prijzen zoals vermeld op de Website zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten staan vermeld in het winkelmandje dat aan Gebruiker wordt getoond voor afronding van een bestelling. Flevo Dance Wear brengt € 7,50 per zending in rekening voor verzending binnen Nederland.
7.3. Betaling gebeurt vooraf door middel van iDeal of door middel van een andere in de Webstore geaccepteerde betalingsmethode.
7. 4. De prijzen zoals vermeld op de Website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De prijs zoals vermeld in de in artikel 4.1 genoemde bevestigingse-mail is bindend. Indien de prijs in de bevestigingse-mail hoger is dan de prijs op de Website, heeft Gebruiker het recht de Koopovereenkomst gedurende zeven (7) werkdagen te ontbinden.
7.5. Ondanks het feit dat de Website met de hoogst mogelijke zorg is samengesteld, is het mogelijk dat genoemde prijzen onjuist zijn. In een dergelijk geval is Flevo Dance Wear niet gebonden aan de bestelling en behoudt zij recht voor om de bestelling te annuleren.

8. Ontbinding/retourneren
8.1. Gedurende Zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van het Artikel kan Gebruiker de Koopovereenkomst ontbinden door het Artikel onbeschadigd, compleet en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking inclusief factuur af te retourneren op de volgende wijze:
Binnen Nederland:
o Flevo Dance Shop
o Kabelstraat 9
o 1322 AD
8.2. Het Artikel dient te worden geretourneerd in de staat waarin het door Gebruiker is ontvangen, waarbij onder andere de originele labels aan het Artikel moet zijn bevestigd.
8.3. Gebruiker retourneert de originele factuur/pakbon die bij de verzending is meegestuurd. Op de achterzijde van de factuur/pakbon moet de reden van de retourzending worden vermeld.
• Geretourneerde artikelen worden niet teruggenomen indien:
a. de artikelen gedragen en/of gewassen zijn;
b. de artikelen beschadigd zijn en/of als u zelf getracht hebt de schade/een gebrek te herstellen;
c. de originele labels en etiketten niet meer in originele staat aan het artikel bevestigd zijn.
• De kosten voor het retourneren van artikelen naar Flevo Dance Wear komen geheel voor kosten van de gebruiker, tenzij anders is overeengekomen.
Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende gefrankeerd te zijn, anders worden ze niet door ons in ontvangst genomen en niet gecrediteerd.
Het risico voor retourneren van artikelen ligt bij de gebruiker die de zending retourneert.
8.4. Het Artikel moet uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling bij Gebruiker afgeleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan Gebruiker de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als beide partijen een afwijkende leveringstermijn hebben afgesproken.

9. Privacy
9.1. De persoonsgegevens die Gebruiker ten behoeve van een bestelling bij de Webstore aan Flevo Dance Wear verstrekt, worden verwerkt overeenkomstig het Privacybeleid van Flevo Dance Wear

10. Aansprakelijkheid
10.1. Voor zover wettelijk is toegestaan sluit Flevo Dance Wear iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade die Gebruiker mogelijk lijdt doordat het bestelde Artikel niet beschikbaar is of later dan de geïndiceerde levertermijn wordt afgeleverd.
10.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 is de aansprakelijkheid van Flevo Dance Wear, voor zover wettelijk is toegestaan, steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende Artikel.

11. Overmacht
11.1. In geval van overmacht kan Flevo Dance Wear haar verplichtingen onder de Koopovereenkomst opschorten. Met overmacht wordt mede verstaan stakingen, storingen, ziekte of import-/exportverboden bij Flevo Dance Wear of bij door Flevo Dance Wear ingeschakelde derden.
11.2. Zodra duidelijk is dat de periode waarin de overmacht zich voordoet langer zal zijn dan twee (2) maanden, hebben beide partijen het recht om de Koopovereenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding jegens elkaar te ontbinden.

12. Vragen en klachten
12.1. Voor vragen en/of informatie kan Gebruiker contact opnemen met Flevo Dance Wear
12.2. Indien Gebruiker niet tevreden is met het bestelde Artikel en/of met andere producten of diensten van Flevo Dance Wear, dan kan Gebruiker een klacht indienen bij de serviceafdeling via het telefoonnummer: 036-5220354 of via het e-mailadres: Dit dient te gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Gebruiker het klachtbrengende feit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en de Koopovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.Privacybeleid
14.1 De persoonlijke gegevens die u invoert op Flevo Dance shop wordt uitsluitend gebruikt voor het de afhandeling van uw bestellingen.
14.2 De e-mail gegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren van u over producten en aanbiedingen.
14.3  Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. We doen dit alleen wanneer we dit verplicht zijn op   basis van de wet of vanwege een rechterlijke uitspraak.Alle prijzen zijn in euro's en incl. 21% BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden, aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikelen die in voorraad zijn en voor 15.00 uur worden besteld kunnen doorgaans de volgende werkdag worden geleverd.
De getoonde voorraadinformatie is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.